Portraits, Karlsplatz  Krefeld, 2023

using allyou.net